Regulamin

Happy Sport zobowiązuje się do prowadzenia zajęć sportowych w ramach usługi „Wesoła Piłka”
Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszej Umowy.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, świąt, planowanych przez placówkę dni wolnych lub dni, w których inne aktywności i plany nie pozwalają na przeprowadzenia zajęć.

 1. Opłata miesięczna za uczestnictwo dziecka w zajęciach wynosi j.w. i jest niezależna i stała, bez względu na ilość dni roboczych, a tym samym dni prowadzenia zajęć, przypadających w danym miesiącu kalendarzowym.
 2. Opłata za każdy miesiąc uczestnictwa dziecka w zajęciach, wnoszona jest do 10 dnia danego miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto w banku mBank o numerze: 34 1140 2004 0000 3402 7711 6139
  a. W treści przelewu wpisać należy imię oraz nazwisko dziecka, a także nazwę placówki
  (np. Jak Kowalski i miejsce prowadzenia zajęć/przedszkole)
 3. Happy Sport zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Rodzic/Opiekun opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności wynikającej z niniejszej umowy, przez okres dłuższy niż 10 dni.
 4. Rodzic/Opiekun może rozwiązać umowę w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w Przedszkolu lub mailem na adres: biuro@happy-sport.pl ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.
 5. Opłaty za dany miesiąc nie podlegają zwrotowi w całości ani częściowo, bez względu na ilość zajęć, w których uczestniczyło zapisane na nie dziecko.
 6. Happy Sport zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, w przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby dzieci na zajęcia lub zmniejszenia się liczby (rozwiązanie umów) w czasie trwania umowy, a w każdym innym przypadku, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. W takiej sytuacji Rodzice/Opiekunowie zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez ogłoszenie dostępne na stronie oraz wysłane drogą mailową (o ile Rodzic/Opiekun udostępnił swój adres mailowy).
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.
 8. Happy Sport gwarantuje zachowanie poufności danych zawartych w niniejszej umowie, o ile obowiązek ujawnienia ich nie wynika z przepisów prawa, a także prawo wglądu Rodzica/Opiekuna do jego danych oraz ich poprawienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133., poz. 883 ze zmianami). Swoje oraz dane dziecka, Rodzic/Opiekun przekazuje na zasadach dobrowolności.
 9. Rodzic/Opiekun oświadcza, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z wykonaniem niniejszej umowy.